SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

V súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Návrh nariadenia o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli aj na internetovej adrese obce najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia a to:

  • 1. písomne – na adresu Obecný úrad, Radvaň nad Laborcom č. 76, 067 01;
  • 2. elektronicky – na adresu starosta@obecradvan.sk;

Pripomienkou možno v určenej lehote:

navrhnúť nový text odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie spresnenie pôvodného textu).

Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá poslancom miestneho zastupiteľstva najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.