SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Radvaň nad Laborcom ako povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Radvaň nad Laborcom k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Obec Radvaň nad Laborcom je podľa § 2 zákona je povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená (Obec Radvaň nad Laborcom),
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
  • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť možno podať:

Písomne

  • na adresu: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom č. 76, 067 01
  • do podateľne Obecného úradu Radvaň nad Laborcom
  • na e-mail: obecradovan@stonline.sk

Ústne

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Obecného úradu Radvaň nad Laborcom a na internetovej stránke obce: www.obecradvan.sk

Lehota vybavenia:

Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Informácie sa poskytujú bezplatne, s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, príp. s odoslaním údajov.

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej najmä informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej vecí sa týka, čo sa navrhuje.