Kalendár zvozu odpadu

Slobodný prístup k informáciám

 
Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup
k informáciám, ktoré má Obec Radvaň nad Laborcom ako povinná osoba k dispozícii a ktoré
je povinná sprístupňovať a zverejňovať.
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre
ktorý sa informácia požaduje.
Kto má právo na sprístupnenie informácií?
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo na prístup k informáciám, ktoré má
Obec Radvaň nad Laborcom k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať, a to
bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia
požaduje.
Povinná osoba:
Obec Radvaň nad Laborcom je podľa § 2 zákona je povinnou osobou, ktorá je povinná
sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická
osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie
Zo žiadosti musí byť zrejmé:
· ktorej povinnej osobe je určená (Obec Radvaň nad Laborcom),
· meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
· jeho adresa pobytu alebo sídlo,
· ktorých informácií sa žiadosť týka,
· aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
· Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej
lehote, neúplnú žiadosť doplnil.
Žiadosť možno podať:
Písomne
· na adresu: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom č. 76, 067 01
· do podateľne Obecného úradu Radvaň nad Laborcom
· na e-mail: obecradovan@stonline.sk
Ústne
· osobne - počas úradných hodín
· telefonicky - +421 57 73 94102
Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred
budovou Obecného úradu Radvaň nad Laborcom a na internetovej stránke obce: www.obecradvan.sk
Lehota vybavenia:
Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo
do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v
zákonom stanovených prípadoch predĺžená.
Informácie sa poskytujú bezplatne, s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so
zhotovením kópie, obstaraním nosiča, príp. s odoslaním údajov.
Čo sa nesprístupňuje:
Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej najmä informácie, ktoré podliehajú
ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod
§ 11 ods. 1 zákona.
Rozhodnutie:
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
Odvolanie:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno
podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na
rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo
mala vydať. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej vecí sa týka , čo sa
navrhuje.

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár