Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

 12.01.2022

                                                                                                                      Evid. č.:

(Údaje o poplatníkovi)

Meno:  .................................. Priezvisko: ......................................  Rod. číslo: ...................................

Adresa trvalého pobytu:.........................................................................................................................

Korešpondenčná adresa (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu):

................................................................................................................................................................

Tel. číslo: .........................................

                                                                                              Obec Radvaň nad Laborcom

                                                                                              067 01  Radvaň nad Laborcom 76

                                                                                             

                                                                       V Radvani nad Laborcom dňa .............................

Vec:

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb pre rok 2022

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vás žiadam o zníženie/odpustenie poplatku pre rok 2022 pre nasledujúce osoby (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a dôvod, na základe ktorého si uplatňujete nárok na zníženie):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

                                                                                                          .............................................

podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné doložiť aspoň jedno z nasledujúcich potvrdení:

  • potvrdenie o zamestnaní v rámci SR, resp. v zahraničí (nie pracovná zmluva!)
  • potvrdenie o ubytovaní v rámci SR, resp. v zahraničí 
  • potvrdenie o návšteve školy, predškolského zariadenia v zahraničí
  • potvrdenie vecne príslušného orgánu o pobyte mimo obce Radvaň nad Laborcom
  • iný relevantný doklad

Zároveň podpísaním žiadosti vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely zníženia poprípade odpustenia poplatku za komunálny odpad fyzických osôb.

Predloženie žiadosti je do 31.01.2022!

Vybavuje: Denisa Pančáková, tel. č.: 057/7394102 e-mail: obecradvannadlaborcom@zoznam.sk


Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár