Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

 14.05.2021

Akvizícia knižného fondu Obecnej knižnice Radvaň nad Laborcom

Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb patrí k hlavným prioritám knižnice. Ich súčasťou je aj pravidelné doplňovanie knižničného fondu kvalitnou a aktuálnou literatúrou. Budovaním a aktualizovaním knižničného fondu knižnica prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a kultúrneho povedomia širokej verejnosti, podporuje a propaguje čítanie, aktívne prispieva k rozvoju čitateľskej a informačnej gramotnosti, vytvára podmienky na prístup k informáciám a k nadobúdaniu nových a skvalitneniu už získaných zručností pri práci s informáciami, ktoré sú nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj súčasnej spoločnosti

Hlavným prínosom realizovania projektu bolo zlepšiť kultúrno-výchovnú, vzdelávaciu a informačnú funkciu knižnice prostredníctvom nových kníh, spokojnosť čitateľov a hlavne aj prístup k novým informáciám pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín. Ďalším cieľom bolo aj doplnenie Obecnej knižnice v Radvani nad Laborcom o hodnotné dokumenty slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice a rozšírenie počtu čitateľov hlavne z radov deti a mládeže do 15 rokov a čitateľov vekovej kategórie nad 50 rokov cez ponuku čítania zaujímavých kníh v oblasti beletrie pre deti a dospelých a v oblasti zdravia, záhrady a hobby. Plánovaný prínos zrealizovaného projektu je dlhodobý a spočíva v spokojných čitateľoch a návštevníkoch knižnice a zastavení poklesu záujmu detí a mládeže o knižnicu, knihy a čítanie.

V rámci projektu "Obecná knižnica Radvaň nad Laborcom" bolo zakúpených spolu 181 ks kníh čo je 31 kníh zakúpených nad rámec plánu. Z toho 70 kníh z beletrie pre deti a mládež, 15 kníh z náučnej literatúry pre deti a mládež, 65 kníh z Beletrie pre dospelých, 27 kníh z odbornej literatúry pre dospelých. Minimálne 20% dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU.

Knihy sú umiestnené do voľného výberu Obecnej knižnice v Radvani nad Laborcom. Zo zakúpených kníh sa robia výstavky kníh s označením spôsobu financovania akvizície. Na výstavkách je umiestnená informačná tabuľka „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Výstavky si získali popularitu, nakoľko záujemcovia si z nich mohli knihy hneď aj priamo vypožičať. Do kníh sa lepili nálepky s textom: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Informácie o akvizícii a jej podpore boli zverejnené na stránke obce www.obecradvan.sk

Nákup knižničného fondu v rámci projektu pomôže knižnici oživiť a zatraktívniť výpožičné služby pre čitateľov rôznych vekových skupín. Výsledky projektu sa tak  bezprostredne podieľajú na skvalitňovaní služieb knižnice.

Výber kníh realizovala pani starostka Jana Svičinová s knihovníčkou obce pani Magdou Hnatovou, aj na základe podnetov od občanov obce.

Projekt bol realizovaný v Obecnej knižnici Radvaň nad Laborcom v časovom horizonte december 2020 - máj 2021.

Cieľovou skupinou projektu sú všetky vekové kategórie, od najmenších detí z materskej škôlky, detí zo základnej školy až po mládež, dospelých a seniorov.  Nakoľko je však obdobie koronavírusu, očakávame väčšiu návštevnosť až po skončení pandémie Covid-19. 

Propagácia a informovanie o projekte Obecná knižnica Radvaň nad Laborcom, na ktorý získala Obec Radvaň nad Laborcom podporu z verejných finančných zdrojov Fondu na podporu umenia bola na stránke obce www.obecradvan.sk a na informačnej tabuli obce a prostredníctvom miestneho rozhlasu obce.

Do nakúpených kníh sa lepili nálepky s textom a logom Fondu na podporu umenia: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.  Zakúpené knihy sa vystavovali aj na výstavkách v Obecnej knižnici Radvaň nad Laborcom s umiestnením tabuľky o spôsobe financovania nákupu kníh v znení: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

Pevne veríme, že nové knihy priniesli do Obecnej knižnice v Radvani nad Laborcom oživenie činnosti a zatraktívnenie čítania u našich občanov. Je to v tejto dobe plusom ku kultúrnemu životu v obci, nakoľko sa hromadné podujatia nemôžu organizovať. 

Zámerom predloženého projektu bolo doplniť knižničný fond o slovenskú aj zahraničnú hodnotnú a pútavú literatúru pre deti, mládež a dospelých, ako aj odbornú a regionálnu literatúru zameranú na všetky vedné odbory, pre všetky vekové kategórie, sociálne a vzdelanostné skupiny obyvateľstva.

Vďaka podpore získanej z FPU knižnica doplnila svoj fond o 181 titulov v hodnote 2000,50 €.


Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár