ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 3, 081  92  Prešov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-PO-OSZP1-2023/031005-025
Vybavuje/linka
Ing. Alena Sekeráková
P​r​e​š​o​v​
07. 06. 2023
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ - zaslanie oznámenia
Obstarávateľ - Prešovský samosprávny kraj doručil dňa 04.05.2023 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ bolo listom č. OU-PO-OSZP1-2023/031005-003 zo dňa 11.05.2023 a listom č. OU-PO-OSZP1-2023/031005-004 zo dňa 19.05.2023 zaslané regionálnym združeniam miest a obcí s požiadavkou, aby toto oznámenie doručili dotknutým obciam (obciam Prešovského kraja). Z dôvodu kontaktovania okresného úradu v sídle kraja niektorými dotknutými obcami s informáciou o nedoručení oznámenia o strategickom dokumente prostredníctvom regionálnych združení miest a obcí, okresný úrad v sídle kraja pristúpil k doručeniu oznámenia o strategickom dokumente každej dotknutej obci samostatne. Dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, informuje o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi verejnosti, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Uvedená informácia má byť verejnosti poskytnutá oznamom (listom) obce, v záhlaví ktorého bude uvedený názov obce, t.j. subjektu, ktorý informáciu pre verejnosť zverejňuje a to i s informáciou, že verejnosť môže svoje pripomienky zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja. Vlastný dokument oznámenia „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ má byť v takomto prípade verejnosti dostupný k nahliadnutiu na obci. Poznámka: Dokument oznámenia je samozrejme dostupný pre verejnosť tiež na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja- Podľa § 6 ods. 5 zákona, oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Písomné stanovisko dotknutej obce k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia na obec. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja- Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
Na vedomie
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, Prešov
PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​1​7​0​8​2​3​2​8​
E-mail
o​s​z​p​.​p​o​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-PO-OSZP1-2023/031005-025
Obec Abrahámovce, okres Bardejov, Abrahámovce, 086 41 Raslavice Obec Andrejová, Andrejová 39, 086 37 Andrejová Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 1 Obec Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Bartošovce Obec Becherov, Becherov 135, 086 35 Becherov Obec Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Beloveža Obec Bogliarka, Bogliarka 33, 086 04 Bogliarka Obec Brezov, Brezov 21, 087 01 Brezov Obec Brezovka, Brezovka 20, 086 11 Brezovka Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Buclovany Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Gaboltov Obec Dubinné, Dubinné 9, 086 12 Dubinné Obec Frička, Frička 43, 086 02 Frička Obec Fričkovce, Fričkovce 103, 086 42 Fričkovce Obec Gaboltov, Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov Obec Gerlachov, okres Bardejov, Gerlachov, 086 04 Kružlov Obec Hankovce, okres Bardejov, Hankovce, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach Obec Harhaj, Harhaj 35, 086 45 Harhaj Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín Obec Hertník, Hertník 162, 086 42 Hertník Obec Hervartov, Hervartov 84, 086 22 Hervartov Obec Hrabovec, Hrabovec 104, 086 11 Hrabovec Obec Hrabské, Hrabské 103, 086 06 Hrabské Obec Hutka, Hutka 47, 086 36 Hutka Obec Chmeľová, Chmeľová 164, 086 33 Chmeľová Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice Obec Jedlinka, Jedlinka 34, 086 36 Jedlinka Obec Kľušov, Kľušov 175, 086 22 Kľušov Obec Kobyly, Kobyly 57, 086 22 Kobyly Obec Kochanovce, okres Bardejov, Hankovce 46, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach Obec Komárov, Komárov 55, 086 11 Komárov Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica Obec Kožany, Kožany 21, 086 12 Kožany Obec Krivé, Krivé 25, 086 04 Krivé Obec Kríže, Kríže 8, 086 04 Kríže Obec Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov Obec Kučín, okres Bardejov, Kučín 57, 086 12 Kurima Obec Kurima, Klepár 1, 086 12 Kurima Obec Kurov, Kurov 39, 086 04 Kurov Obec Lascov, Lascov 11, 086 45 Lascov Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Lenartov Obec Lipová, okres Bardejov, Lipová 30, 086 12 Kurima Obec Livov, Livov 30, 086 05 Livov Obec Livovská Huta, Livovská Huta 33, 086 05 Livovská Huta Obec Lopuchov, Lopúchov 85, 086 41 Lopúchov Obec Lukavica, okres Bardejov, Lukavica 63, 962 31 Sliač Obec Lukov, Lukov 60, 086 05 Lukov Obec Malcov, Hlavná 130, 086 06 Malcov Obec Marhaň, Marhaň 36, 086 45 Marhaň Obec Mikulášová, Mikulášová 50, 086 36 Mikulášová Obec Mokroluh, Mokroluh 135, 086 01 Mokroluh Obec Nemcovce, okres Bardejov, Nemcovce 27, 082 12 Kapušany pri Prešove Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka Obec Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 086 21 Nižná Voľa Obec Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec 34, 086 02 Nižný Tvarožec Obec Oľšavce, Oľšavce 9, 086 46 Oľšavce Obec Ondavka, Ondavka 12, 086 36 Ondavka Obec Ortuťová, Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov Obec Petrová, Petrová 30, 086 02 Petrová Obec Poliakovce, Poliakovce 20, 086 11 Poliakovce Obec Porúbka, okres Bardejov, Porúbka 67, 067 41 Chlmec Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice Obec Regetovka, Regetovka 25, 086 33 Regetovka Obec Rešov, Rešov 36, 086 21 Rešov Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Richvald Obec Rokytov, Rokytov 115, 086 01 Rokytov Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 Smilno Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Snakov Obec Stebnícka Huta, Stebnícka Huta 70, 086 33 Stebnícka Huta Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Stebník Obec Stuľany, Stuľany 42, 086 43 Stuľany Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Sveržov Obec Šarišské Čierne, Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne Obec Šašová, Šašová 50, 086 12 Šašová Obec Šiba, Šiba 142, 086 22 Šiba Obec Tarnov, Tarnov 6, 086 01 Tarnov Obec Tročany, Tročany 22, 086 41 Tročany Obec Vaniškovce, Vaniškovce 38, 086 41 Vaniškovce Obec Varadka, Varadka 23, 086 36 Varadka Obec Vyšná Polianka, Vyšná Polianka 21, 086 36 Vyšná Polianka Obec Vyšná Voľa, Vyšná Voľa 89, 086 21 Vyšná Voľa Obec Vyšný Kručov, Vyšný Kručov 26, 086 45 Vyšný Kručov Obec Vyšný Tvarožec, Vyšný Tvarožec 38, 086 02 Vyšný Tvarožec Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov Obec Zlaté, Zlaté 17, 086 01 Zlaté Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou Obec Závada, okres Humenné, Závada 62, 094 08 Závada Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Jabloň Obec Porúbka, okres Humenné, Porúbka 90, 067 41 Chlmec Obec Ruská Poruba, Ruská Poruba 93, 094 08 Ruská Poruba Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Hažín nad Cirochou Obec Černina, Černina 54, 067 23 Černina Obec Slovenské Krivé, Slovenské Krivé 52, 067 13 Slovenské Krivé Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Myslina Obec Zubné, Zubné 88, 067 33 Zubné Obec Jasenov, okres Humenné, Hlavná, 066 01 Humenné 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná Obec Hrabovec nad Laborcom, Hrabovec nad Laborcom 156, 067 01 Hrabovec nad Laborcom Obec Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica 59, 094 07 Vyšná Sitnica Obec Adidovce, Adidovce 83, 067 32 Adidovce Obec Baškovce, Baškovce 37, 067 23 Baškovce Obec Brekov, Brekov 226, 066 01 Brekov Obec Brestov, okres Humenné, Brestov 170, 066 01 Brestov Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Dedačov Obec Gruzovce, Gruzovce 1, 067 22 Gruzovce Obec Hrubov, Hrubov 97, 067 23 Hrubov Obec Hudcovce, Hudcovce 2, 067 45 Hudcovce Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné 1 Obec Jankovce, Jankovce 74, 067 24 Jankovce Obec Kamienka, okres Humenné, Kamienka 143, 067 83 Kamienka Obec Kochanovce, okres Humenné, Kochanovce, 066 01 Kochanovce Obec Košarovce, Košarovce 172, 094 06 Košarovce Obec Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Lackovce Obec Lieskovec, okres Humenné, Topoľovka 122, 067 45 Topoľovka Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša Obec Lukačovce, okres Humenné, Lukačovce 101, 067 24 Lukačovce pri Humennom Obec Maškovce, Maškovce 2, 067 32 Maškovce Obec Modra nad Cirochou, Budova obecného úradu, 067 82 Modra nad Cirochou Obec Nechválova Polianka, Nechválova Polianka 12, 067 33 Nechválova Polianka Obec Nižná Jablonka, Nižná Jablonka 36, 067 34 Nižná Jablonka Obec Nižná Sitnica, Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica Obec Nižné Ladičkovce, Nižné Ladičkovce 55, 067 11 Nižné Ladičkovce Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Pakostov Obec Papín, Papín 148, 067 33 Papín Obec Prituľany, Prituľany 15, 094 08 Prituľany Obec Ptičie, Ptičie 97, 067 41 Ptičie Obec Rohožník, (okr. Humenné), Rohožník 1, 906 38 Rohožník na Záhorí Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom Obec Rovné, okres Humenné, Rovné 154, 982 67 Rovné Obec Ruská Kajňa, Ruská Kajňa 4, 094 07 Ruská Kajňa Obec Slovenská Volová, Slovenská Volová 36, 067 22 Slovenská Volová Obec Sopkovce, Sopkovce 46, 067 22 Sopkovce Obec Turcovce, Turcovce 35, 067 23 Turcovce Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Veľopolie Obec Víťazovce, Víťazovce 90, 067 24 Víťazovce Obec Vyšná Jablonka, Vyšná Jablonka 90, 067 34 Vyšná Jablonka Obec Vyšné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce 24, 067 11 Vyšné Ladičkovce Obec Vyšný Hrušov, Vyšný Hrušov 128, 067 32 Vyšný Hrušov Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Zbudské Dlhé Obec Hankovce, okres Humenné, Koškovce 117, 067 12 Koškovce Obec Chlmec, Chlmec 83, 067 41 Chlmec Obec Topoľovka, Topoľovka 194, 067 45 Topoľovka Obec Závadka, okres Humenné, Závadka 126, 066 01 Závadka Obec Abrahámovce, okres Kežmarok, Abrahámovce 56, 059 72 Abrahámovce Obec Bušovce, Bušovce 119, 059 93 Bušovce Obec Červený Kláštor, Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor Obec Havka, Havka 21, 061 01 Havka Obec Holumnica, Holumnica 32, 059 94 Holumnica Obec Hradisko, Hradisko 39, 059 71 Ľubica Obec Huncovce, Hlavná 29, 059 92 Huncovce Obec Ihľany, Majerka 94, 059 94 Ihľany Obec Jezersko, Jezersko 17, 059 04 Jezersko Obec Jurské, Jurské 20, 059 94 Jurské Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 1 Obec Krížová Ves, Spišská Belá 51, 059 01 Spišská Belá Obec Lechnica, Lechnica 92, 059 06 Lechnica Obec Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248, 059 71 Ľubica Obec Majere, Majere 24, 061 01 Majere Obec Malá Franková, Malá Franková 35, 059 78 Malá Franková Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36, 060 01 Kežmarok 1 Obec Matiašovce+ZŠ Matiašovce, Mlynská 156/1, 059 04 Spišské Hanušovce Obec Mlynčeky, Mlynčeky 99, 059 76 Mlynčeky Obec Osturňa, Osturňa 153, 059 79 Osturňa Obec Podhorany, okres Kežmarok, Podhorany, 059 93 Podhorany Obec Rakúsy, Rakúsy 35, 059 76 Rakúsy Obec Reľov, Reľov 15, 059 03 Reľov Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves 50, 059 02 Slovenská Ves Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 109, 061 01 Spišská Stará Ves Obec Spišské Hanušovce, Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce Obec Stará Lesná, Stará Lesná 29, 059 52 Stará Lesná Obec Stráne pod Tatrami, Stráne pod Tatrami, 059 76 Mlynčeky Obec Toporec, Námestie sv. Michala 2, 059 95 Toporec Obec Tvarožná, Tvarožná 27, 059 71 Tvarožná Obec Veľká Franková, Veľká Franková 74, 059 78 Veľká Franková Obec Veľká Lomnica, Tatranská 23, 059 52 Veľká Lomnica Obec Vlková, Vlková 107, 059 72 Vlková Obec Vlkovce, Vlkovce 90, 059 71 Vlkovce Obec Vojňany, Vojňany 4, 059 02 Vojňany Obec Vrbov, Vrbov 204, 059 72 Vrbov Obec Výborná, Výborná 12, 059 02 Výborná Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce Obec Zálesie (Okr. Kežmarok), Zálesie, 059 04 Spišské Hanušovce Obec Baldovce, Baldovce 46, 053 04 Baldovce Obec Beharovce, Beharovce 57, 053 05 Beharovce Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce Obec Brutovce, Brutovce 95, 053 73 Brutovce Obec Buglovce, Buglovce 56, 053 04 Buglovce Obec Dlhé Stráže, Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže Obec Doľany, okres Levoča, Doľany 2, 053 02 Doľany Obec Domaňovce, Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce Obec Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce Obec Dúbrava, okres Levoča, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava Obec Granč-Petrovce, Gašparovec 107/8, 053 05 Granč-Petrovce Obec Harakovce, Harakovce 13, 053 05 Harakovce Obec Jablonov, Jablonov 165, 053 03 Jablonov Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 Klčov Obec Korytné, Korytné 14, 053 05 Korytné Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Kurimany Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča Obec Lúčka, okres Levoča, Lúčka 32, 053 03 Jablonov pri Levoči Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 Nemešany Obec Nižné Repaše, Nižné Repaše 97, 053 71 Nižné Repaše Obec Oľšavica, Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica Obec Ordzovany, Ordzovany 66, 053 06 Ordzovany Obec Pavľany, Pavľany 76, 053 71 Pavľany Obec Poľanovce, Poľanovce 7, 053 05 Poľanovce Obec Pongrácovce, Pongrácovce 30, 053 05 Pongrácovce Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 Torysky Obec Uloža, Uloža 76, 053 71 Uloža Obec Vyšné Repaše, Vyšné Repaše 53, 053 71 Vyšné Repaše Obec Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 053 74 Vyšný Slavkov Obec Habura, Habura 63, 067 52 Habura Mesto Medzilaborce, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce Obec Brestov nad Laborcom, Brestov nad Laborcom 21, 067 01 Brestov nad Laborcom Obec Čabalovce, Čabalovce 74, 067 17 Čabalovce Obec Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny Obec Čertižné, Čertižné 57, 067 52 Čertižné Obec Kalinov, Kalinov 81, 068 01 Kalinov Obec Krásny Brod, Krásny Brod 69, 068 01 Krásny Brod Obec Ňagov, Ňagov 49, 068 01 Ňagov Obec Oľka, Oľka 174, 067 04 Oľka Obec Oľšinkov, Oľšinkov 9, 067 16 Oľšinkov Obec Palota, Palota 45, 068 01 Palota Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom Obec Repejov, Repejov 32, 067 04 Repejov Obec Rokytovce, Rokytovce 75, 067 03 Rokytovce Obec Roškovce, Roškovce 49, 067 02 Roškovce Obec Sukov, Sukov 63, 067 02 Sukov Obec Svetlice, Svetlice 60, 067 15 Svetlice Obec Valentovce, Valentovce 17, 067 01 Valentovce Obec Volica, Volica 64, 067 01 Volica Obec Výrava, Výrava 100, 067 16 Výrava Obec Zbojné, Zbojné 5, 067 14 Zbojné Obec Zbudská Belá, Zbudská Belá 72, 067 01 Zbudská Belá Obec Batizovce, Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce Obec Gánovce, Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce Obec Gerlachov, okres Poprad, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov Obec Hozelec, Hlavná 58, 059 11 Hozelec Obec Hôrka, Hôrka 141, 059 12 Hôrka Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica Obec Jánovce, okres Poprad, Jánovce 248, 059 13 Jánovce Obec Kravany, okres Poprad, Kravany 111, 059 18 Kravany Obec Liptovská Teplička, Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička Obec Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná 1 Obec Mengusovce, Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce Obec Mlynica, Mlynica 75, 059 91 Mlynica Obec Nová Lesná, J. Stilla 75, 059 86 Nová Lesná Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 42 Poprad 1 Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik Mesto Svit, Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit Obec Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla Obec Štrba, Ul. hlavná 188/67, 059 38 Štrba Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava Obec Švábovce, Švábovce 132, 059 12 Švábovce Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov Obec Vernár, Hlavná 171/65, 059 17 Vernár Obec Vikartovce, Hlavná 98, 059 19 Vikartovce Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry Obec Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Ždiar Obec Abranovce, Abranovce 25, 082 52 Kokošovce Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov Obec Bertotovce, Bertotovce 142, 082 35 Bertotovce Obec Brestov, okres Prešov, Brestov, 852 05 Brestov Obec Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Bretejovce Obec Brežany, Brežany 20, 082 41 Brežany Obec Bzenov, Bzenov 38, 082 42 Bzenov Obec Čelovce, okres Prešov, Pušovce 49, 082 14 Pušovce Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Červenica Obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Demjata Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Dulova Ves Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce Obec Fulianka, Fulianka 3, 082 12 Fulianka Obec Geraltov, Geraltov 35, 082 67 Geraltov Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce Obec Haniska, okres Prešov, Bajzova 14, 080 01 Haniska Obec Hendrichovce, Hendrichovce 72, 082 35 Hendrichovce Obec Hermanovce, Hermanovce 59, 082 35 Hermanovce Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Hrabkov Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, 082 12 Chmeľovec Obec Chmiňany, Chmiňany 39, 082 33 Chmiňany Obec Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chminianska Nová Ves Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany Obec Janov, Janov 1, 082 42 Janov Obec Janovík, Janovík 83, 082 03 Janovík Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice Obec Klenov, Klenov 140, 082 44 Klenov Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Kojatice Obec Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce Obec Krížovany, Krížovany 24, 082 33 Krížovany Obec Kvačany, okres Prešov, Kvačany 48, 082 41 Kvačany Obec Lada, Lada 240, 082 12 Lada Obec Lažany, Lažany 31, 082 32 Lažany Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany Obec Lesíček, Lesíček 56, 082 07 Lesíček Obec Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Lipníky Obec Lipovce, Lipovce 92, 082 36 Lipovce Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice Obec Ľubovec, Ľubovec 103, 082 42 Ľubovec Obec Lúčina, Lúčina 8, 082 07 Lúčina Obec Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Malý Slivník Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš Obec Medzany, Medzany 152, 082 21 Medzany Obec Miklušovce, Miklušovce 61, 082 44 Miklušovce Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce Obec Mošurov, Mošurov 15, 082 67 Mošurov Obec Nemcovce, okres Prešov, Nemcovce 93, 082 12 Kapušany pri Prešove Obec Okružná, Okružná 15, 082 12 Okružná Obec Ondrašovce, Ondrašovce 9, 082 33 Ondrašovce Obec Ovčie, Ovčie 32, 082 38 Ovčie Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany Obec Podhorany, okres Prešov, Podhorany 106, 082 12 Podhorany Obec Podhradík, Podhradík 82, 080 06 Podhradík Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 1 Obec Proč, Proč 103, 082 14 Proč Obec Pušovce, Pušovce 14, 082 14 Pušovce Obec Radatice, Radatice 105, 082 42 Radatice Obec Rokycany, Rokycany 45, 082 41 Bajerov Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves Obec Sedlice, Sedlice 176, 082 43 Sedlice Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03 Seniakovce Obec Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia Obec Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 082 12 Šarišská Poruba Obec Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 082 14 Šarišská Trstená Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce Obec Šindliar, Šindliar 144, 082 36 Lipovce pri Prešove Obec Široké, Široké 118, 082 37 Široké Obec Štefanovce, Štefanovce 14, 082 35 Štefanovce Obec Teriakovce, Teriakovce 54, 080 05 Teriakovce Obec Terňa, Hlavná 119, 082 67 Terňa Obec Trnkov, Trnkov 42, 082 12 Trnkov Obec Tuhrina, Tuhrina 70, 082 07 Tuhrina Obec Tulčík, Tulčík 178, 082 13 Tulčík Obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce Obec Veľký Slivník, Veľký Slivník 82, 082 67 Veľký Slivník Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš Obec Víťaz, Víťaz 111, 082 38 Víťaz Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová Obec Záborské, Záborské 39, 082 53 Záborské Obec Záhradné, Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné Obec Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 71, 082 52 Zlatá Baňa Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa Obec Žipov, Žipov 85, 082 41 Žipov Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany Obec Bajerovce, Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce Obec Bodovce, Bodovce 55, 082 66 Bodovce Obec Brezovica, okres Sabinov, Brezovica 59, 028 01 Trstená Obec Brezovička, Brezovička 8, 082 74 Brezovička Obec Červená Voda, Červená Voda 28/28, 083 01 Červená Voda Obec Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Červenica pri Sabinove Obec Ďačov, Ďačov 106, 082 71 Ďačov Obec Daletice, Daletice 35, 082 63 Daletice Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Drienica Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Dubovica Obec Hanigovce, Hanigovce 12, 082 56 Hanigovce Obec Hubošovce, Hubošovce 136, 082 66 Hubošovce Obec Jakovany, Jakovany 83, 083 01 Jakovany Obec Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 67, 082 56 Jakubova Voľa Obec Jakubovany, okres Sabinov, Jakubovany 24, 083 01 Jakubovany Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice Obec Kamenica, Kamenica 401, 082 71 Kamenica Obec Krásna Lúka, Krásna Lúka 138, 082 73 Krásna Lúka Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 Krivany Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany Obec Lúčka, okres Sabinov, Lúčka 77, 082 71 Lúčka Obec Ľutina, Ľutina 96, 082 57 Ľutina Obec Milpoš, Milpoš 140, 082 71 Milpoš Obec Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 102, 082 75 Nižný Slavkov Obec Olejníkov, Olejníkov 44, 082 57 Olejníkov Obec Oľšov, Oľšov 29, 082 76 Oľšov Obec Ostrovany, Ostrovany 60, 082 22 Ostrovany Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves Obec Poloma, Poloma 120, 082 73 Poloma Obec Ratvaj, Ratvaj 33, 082 66 Ratvaj Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany Obec Renčišov, Renčišov 11, 082 62 Renčišov Obec Rožkovany, Rožkovany 106, 082 71 Lipany Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov Obec Šarišské Dravce, Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany Obec Šarišské Sokolovce, Šarišské Sokolovce 17, 082 66 Šarišské Sokolovce Obec Tichý Potok, Tichý Potok 139, 082 74 Tichý Potok Obec Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce Obec Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 68, 082 63 Uzovské Pekľany Obec Uzovský Šalgov, Uzovský Šalgov 138, 082 61 Uzovský Šalgov Obec Vysoká, okres Sabinov, Vysoká 73, 082 74 Brezovica nad Torysou Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou Obec Brezovec, Brezovec 13, 067 73 Brezovec Obec Čukalovce, Čukalovce 59, 067 35 Čukalovce Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187, 067 82 Dlhé nad Cirochou Obec Dúbrava, okres Snina, Dúbrava, 067 73 Ubľa Obec Hostovice, Hostovice 171, 067 35 Hostovice Obec Hrabová Roztoka, Hrabová Roztoka 29, 067 73 Hrabová Roztoka Obec Jalová, Jalová 38, 067 61 Jalová Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72 Kalná Roztoka Obec Klenová, Klenová 126, 067 72 Klenová Obec Kolbasov, Obecný úrad, 067 66 Kolbasov Obec Kolonica, Kolonica 118, 067 61 Kolonica Obec Ladomirov, Ladomirov 181, 067 71 Ladomirov Obec Michajlov, Michajlov 56, 067 73 Michajlov Obec Nová Sedlica, Nová Sedlica 23, 067 68 Nová Sedlica Obec Osadné, Osadné 100, 067 34 Osadné Obec Parihuzovce, Parihuzovce 46, 067 35 Parihuzovce Obec Pčoliné, Pčoliné 121, 067 35 Pčoliné Obec Pichne, Pichne 27, 069 01 Pichne Obec Príslop, Príslop 41, 067 66 Príslop Obec Runina, Runina 54, 067 65 Runina Obec Ruská Volová, Ruská Volová 89, 067 72 Ruská Volová Obec Ruský Potok, Ruský Potok 5, 067 66 Ruský Potok Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 1 Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín Obec Stakčinska Roztoka, Stakčínska Roztoka 21, 067 61 Stakčínska Roztoka Obec Strihovce, Strihovce 60, 067 73 Strihovce Obec Šmigovec, Šmigovec 38, 067 73 Šmigovec Obec Topoľa, Topoľa 95, 067 65 Topoľa Obec Ubľa, Ubľa 368, 067 73 Ubľa Obec Ulič, Ulič 89, 067 67 Ulič Obec Uličské Krivé, Uličské Krivé 45, 067 67 Uličské Krivé Obec Zboj, Zboj 98, 067 68 Zboj Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre Obec Čirč, Čirč 208, 065 42 Čirč Obec Ďurková, Ďurková 18, 065 41 Ďurková Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01 Forbasy Obec Hajtovka, Hajtovka 24, 065 45 Hajtovka Obec Haligovce, Haligovce 124, 065 34 Haligovce Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne Obec Hraničné, Hraničné 91, 065 22 Hraničné Obec Hromoš, Hromoš 114, 065 45 Hromoš Obec Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Chmeľnica Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany Obec Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina Obec Kamienka, okres Stará Ľubovňa, Kamienka, 065 32 Kamienka Obec Kolačkov, Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov Obec Kremná, Kremná 19, 065 22 Kremná Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Kyjov Obec Lacková, Lacková 51, 065 01 Lacková Obec Legnava, Legnava 77, 065 46 Legnava Obec Lesnica, Lesnica 26, 065 33 Lesnica Obec Litmanová, Litmanová 79, 065 31 Litmanová Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03 Lomnička Obec Ľubotín, Na rovni 302, 065 41 Ľubotín Obec Malý Lipník, Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Matysová Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad Popradom Obec Nižné Ružbachy, Nižné Ružbachy 135, 065 02 Nižné Ružbachy Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Obručné, Obručné 12, 065 42 Obručné Obec Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov Obec Plaveč, Hviezoslavova 101/4, 065 44 Plaveč Obec Plavnica, Plavnica 121, 065 45 Plavnica Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec Obec Pusté Pole, Pusté Pole 66, 065 41 Pusté Pole Obec Ruská Voľa nad Popradom, Ruská Voľa nad Popradom 2, 065 42 Ruská Voľa nad Popradom Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa Obec Starina, Starina 39, 065 46 Starina Obec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Stráňany Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Sulín Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 Šambron Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie Obec Údol, Údol 2, 065 45 Údol Obec Veľká Lesná, Velká Lesná 58, 065 34 Veľká Lesná Obec Veľký Lipník, Velký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník Obec Vislanka, Vislanka 28, 065 41 Vislanka Obec Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy Obec Baňa, Baňa 47, 091 01 Baňa Obec Breznica, Breznica 100, 091 01 Breznica Obec Breznička, okres Stropkov, Breznička 35, 091 01 Breznička Obec Brusnica, Brusnica 44, 090 31 Brusnica Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce Obec Bystrá, Bystrá 61, 977 01 Bystrá Obec Bžany, Bžany 46, 090 33 Bžany Obec Duplín, Duplín 66, 091 01 Duplín Obec Gribov, Gribov 36, 090 22 Gribov Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj Obec Chotča, Chotča 3, 090 21 Chotča Obec Jakušovce, Jakušovce 3, 090 31 Jakušovce Obec Kolbovce, Kolbovce 44, 090 31 Kolbovce Obec Korunková, Korunková 22, 090 31 Korunková Obec Kožuchovce, Kožuchovce 22, 090 22 Kožuchovce Obec Krišľovce, Krišľovce 17, 090 31 Krišľovce Obec Kručov, Kručov 60, 090 32 Kručov Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Krušinec Obec Lomné, Lomné 81, 090 33 Lomné Obec Makovce, Makovce 13, 090 23 Makovce Obec Malá Poľana, Malá Poľana 72, 090 24 Malá Poľana Obec Miková, Miková 126, 090 24 Miková Obec Miňovce, Miňovce 61, 090 32 Miňovce Obec Mrázovce, Mrázovce 20, 090 34 Mrázovce Obec Nižná Olšava-matričný úrad, Nižná Olšava 100, 090 32 Miňovce Obec Oľšavka, okres Stropkov, Oľšavka 53, 090 22 Bukovce Obec Potoky, Potoky 36, 091 01 Potoky Obec Potôčky, Potôčky 27, 091 01 Potôčky Obec Soľník, Soľník 28, 090 31 Soľník Obec Staškovce, Staškovce 74, 090 23 Staškovce Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov Obec Šandal, Šandal 15, 091 01 Šandal Obec Tisinec, Tisinec 1, 091 01 Tisinec Obec Tokajík, Tokajík 45, 090 34 Tokajík Obec Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou Obec Varechovce, Varechovce 62, 090 23 Varechovce Obec Veľkrop, Veľkrop 23, 091 01 Veľkrop Obec Vislava, Vislava 61, 090 21 Vislava Obec Vladiča, Vladiča 16, 090 23 Vladiča Obec Vojtovce, Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce Obec Vyškovce, Vyškovce 12, 090 21 Vyškovce Obec Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 090 32 Vyšná Olšava Obec Vyšný Hrabovec, Vyšný Hrabovec 40, 090 34 Vyšný Hrabovec Obec Belejovce, Belejovce 23, 089 01 Belejovce Obec Beňadikovce, Beňadikovce 74, 090 42 Beňadikovce Obec Bodružal, Bodružal 30, 090 05 Bodružal Obec Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina Obec Cigla, Cigla 17, 086 37 Cigla Obec Dlhoňa, Dlhoňa 6, 090 02 Dlhoňa Obec Dobroslava, Dobroslava 32/32, 090 01 Dobroslava Obec Dubová, okres Svidník, Dubová, 090 11 Vyšný Orlík Obec Dukovce, Dukovce 27, 086 44 Dukovce Obec Fijaš, Fijaš 19, 087 01 Fijaš Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce Obec Havranec, Havranec, 090 02 Havranec Obec Hrabovčík, Hrabovčík 126, 089 01 Hrabovčík Obec Hunkovce, Hunkovce 81, 090 03 Hunkovce Obec Jurkova Voľa, Jurkova Voľa 22, 089 01 Jurkova Voľa Obec Kalnište, Kalnište 30, 087 01 Kalnište Obec Kapišová, Kapišová 82, 090 01 Kapišová Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Kečkovce Obec Kobylnice, Kobylnice 19, 087 01 Kobylnice Obec Korejovce, Korejovce 35, 090 04 Korejovce Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Bystrá Obec Krajná Poľana, Krajná Poľana 24, 090 05 Krajná Poľana Obec Krajná Porúbka, Krajná Porúbka 28, 090 05 Krajná Porúbka Obec Krajné Čierno, Krajné Čierno 8, 090 03 Krajné Čierno Obec Kružlová, Kružlová 8, 090 02 Kružlová Obec Kuková, Kuková 75, 086 44 Kuková Obec Kurimka, Kurimka 12, 090 16 Kurimka Obec Ladomirová, Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová Obec Lúčka, okres Svidník, Giraltovce 59, 087 01 Giraltovce Obec Lužany pri Topli, Lužany pri Topli 26, 087 01 Lužany pri Topli Obec Matovce, Matovce 38, 090 42 Matovce Obec Medvedie, Medvedie, 090 05 Medvedie Obec Mestisko, Mestisko 6, 090 41 Mestisko Obec Mičakovce, Mičakovce 36, 087 01 Mičakovce Obec Miroľa, Miroľa, 090 05 Miroľa Obec Mlynárovce, Mlynárovce 102, 090 16 Mlynárovce Obec Nižná Jedľová, Nižná Jedľová 38, 089 01 Nižná Jedľová Obec Nižná Písaná, Nižná Pisaná 29, 090 01 Nižná Pisaná Obec Nižný Komárnik, Nižný Komárnik 29, 090 05 Nižný Komárnik Obec Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 100, 090 11 Nižný Mirošov Obec Nižný Orlík, Nižný Orlík 58, 090 11 Nižný Orlík Obec Nová Polianka, Nová Polianka 23, 089 01 Nová Polianka Obec Okrúhle, Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle Obec Príkra, Príkra 16, 090 05 Príkra Obec Pstriná, Pstriná, 090 05 Pstriná Obec Radoma, Radoma 45, 090 42 Radoma Obec Rakovčík, Rakovčík 47, 089 01 Rakovčík Obec Rovné, okres Svidník, Rovné 37, 982 67 Rovné Obec Roztoky, Roztoky 45, 090 11 Roztoky Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 Soboš Obec Stročín, Stročín 15, 089 01 Stročín Obec Svidnička, Svidnička 19, 090 02 Svidnička Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník Obec Šarbov, Šarbov 18, 090 04 Šarbov Obec Šarišský Štiavnik, Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Šarišský Štiavnik Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Šemetkovce Obec Štefurov, Štefurov 31, 090 42 Štefurov Obec Vagrinec, Vagrinec 50, 090 03 Vagrinec Obec Valkovce, Valkovce 62, 090 42 Valkovce Obec Vápeník, Vápeník 44, 090 02 Vápeník Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Vyšná Jedľová Obec Vyšná Pisaná, Vyšná Pisaná 16, 090 01 Vyšná Pisaná Obec Vyšný Komárnik, Vyšný Komárnik 36, 090 05 Vyšný Komárnik Obec Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Mirošov Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 090 11 Vyšný Orlík Obec Železník, Železník 16, 087 01 Železník Obec Želmanovce, Želmanovce 24, 086 44 Želmanovce Obec Babie, Babie 9, 094 31 Babie Obec Banské, Banské 320, 094 12 Banské Obec Benkovce, Benkovce 22, 094 02 Benkovce Obec Bystré, Bystré, 094 34 Bystré Obec Cabov, Cabov, 094 14 Sečovská Polianka Obec Čaklov, Čaklov 116, 094 35 Čaklov Obec Čičava, Čičava 26, 093 01 Čičava Obec Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou 232, 094 34 Čierne nad Topľou Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Ďapalovce Obec Davidov, Davidov 182, 093 03 Davidov Obec Detrík, Detrik 1, 094 31 Detrík Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo Obec Ďurďoš, Ďurďoš 36, 094 31 Ďurďoš Obec Giglovce, Giglovce 50, 094 05 Giglovce Obec Girovce, Girovce 13, 094 06 Girovce Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou Obec Hencovce, Ul. Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce Obec Hermanovce, Hermanovce 59, 082 35 Hermanovce Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné Obec Holčíkovce, Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce Obec Jasenovce, Jasenovce 9, 094 05 Jasenovce Obec Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Jastrabie nad Topľou Obec Juskova Voľa, Juskova Voľa 82, 094 12 Juskova Voľa Obec Kamenná Poruba, okres Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba 110, 093 03 Vranov nad Topľou 3 Obec Kladzany, Kladzany 100, 094 21 Kladzany Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany Obec Kučín, okres Vranov nad Topľou, Kučín 77, 094 21 Kučín Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce Obec Majerovce, Majerovce 2, 094 09 Majerovce Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša Obec Matiaška, Matiaška 56, 094 32 Matiaška Obec Medzianky, Medzianky 86, 094 31 Medzianky Obec Merník, Merník 164, 094 23 Merník Obec Michalok, Michalok 62, 094 23 Michalok Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov Obec Nižný Kručov, Nižný Kručov 48, 093 01 Nižný Kručov Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča Obec Ondavské Matiašovce, Ondavské Matiašovce 201, 094 01 Ondavské Matiašovce Obec Pavlovce, Pavlovce 143, 094 31 Pavlovce Obec Petkovce, Petkovce 35, 094 33 Petkovce Obec Petrovce, okres Vranov nad Topľou, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou Obec Piskorovce, Piskorovce 31, 094 05 Piskorovce Obec Poša, Poša 241, 094 21 Poša Obec Prosačov, Prosačov 16, 094 31 Prosačov Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Radvanovce Obec Rafajovce, Rafajovce 1, 094 05 Rafajovce Obec Remeniny, Remeniny 11, 094 31 Remeniny Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 Rudlov Obec Ruská Voľa, Ruská Voľa 1, 094 31 Ruská Voľa Obec Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov Obec Sečovská Polianka, Hlavná 135, 094 14 Sečovská Polianka Obec Sedliská, Sedliská 85, 094 09 Sedliská Obec Skrabské, Skrabské 78, 094 33 Skrabské Obec Slovenská Kajňa, Hlavná ulica 6, 094 02 Slovenská Kajňa Obec Soľ, Soľ, 094 35 Soľ Obec Štefanovce, Štefanovce 14, 082 35 Štefanovce Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné Obec Tovarnianska Polianka, Tovarnianska Polianka 25, 094 01 Tovarnianska Polianka Obec Vavrinec, Vavrinec 2, 094 31 Vavrinec Obec Vechec, Hlavná 133/32, 094 12 Vechec Obec Vlača, Vlača 56, 094 31 Vlača Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 1, 093 16 Vranov nad Topľou 1 Obec Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov Obec Zlatník, Zlatník 21, 094 33 Zlatník Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín