POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Oddelenie lesného hospodárstva
Mierová 4, 066  01  Humenné

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
-/-
Naše číslo
OU-HE-PLO2-2023/003058-001
Vybavuje/linka
Ing. Mina/+421577860361
H​u​m​e​n​n​é​
02. 02. 2023
Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Výravka
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 1, 2 písm. c) a § 74 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“), upovedomuje účastníkov konania o začatí konania podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri Výravka, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Lesného úradu Humenné - číslo: LÚ-640/93-Če, zo dňa 14.12.1993. Správny orgán pod číslom: OU-HE-PLO2/2023/001857-005 zo dňa 19.01.2023 na základe nahlásenia zániku nájomnej zmluvy o užívaní poľovného revíru Výravka od splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Výravka pána Jaroslava Lisáka, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 220, pána Jozefa Drobňáka, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 29 a pána Milana Emmela, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 156, ktoré bolo správnemu orgánu doručené dňa 02.01.2023, vo veci nahlásenia zániku Zmluvy o užívaní poľovného revíru Výravka uzatvorenej v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve zo dňa 25.08.2011, ktorá bola predĺžená Dodatkom č. 1 k zmluve uzatvoreným dňa 19.8.2019 zmluvnými stranami a ktorý bol zaevidovaný OÚ Humenné, pozemkovým a lesným odborom dňa 27.8.2019 pod číslom spisu OU-HE-PLO-2019/010853, v užívaní Poľovníckeho združenia SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, 067 13 Rokytov pri Humennom, korešpondenčná adresa Tyršova 8, 066 01 Humenné, IČO:37785001 podľa § 17 ods. 3) zákona o poľovníctve vyradil ku dňu 05.01.2023 Zmluvu o užívaní poľovného revíru Výravka uzatvorenú v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve zo dňa 25.08.2011, ktorá bola predĺžená Dodatkom č. 1 k zmluve uzatvoreným dňa 19.8.2019 zmluvnými stranami a ktorý bol zaevidovaný OÚ Humenné, pozemkovým a lesným odborom dňa 27.8.2019 pod číslom spisu OU-HE-PLO-2019/010853 z evidencie registra zmlúv vedených v zmysle § 16 zákona o poľovníctve, z dôvodu zániku zmluvy podľa § 17 ods. 1 písm. f) bod 1. zákona o poľovníctve, t.j. výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy vlastníkom poľovného pozemku postupom podľa § 5 zákona o poľovníctve. Podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve „ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu." Dôvodom pre bezodkladné vydanie poverenia je zabezpečenie plnenia veterinárnych opatrení vydaných podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v súvislosti s africkým morom ošípaných, v súvislosti s besnotou jazveca lesného, v súvislosti s besnotou líšky hrdzavej, regulácie početných stavov raticovej zveri a eliminácie vzniku škôd spôsobených zverou, ako aj určenie osoby, ktorej bude patriť zver uhynutá či inak usmrtená v poľovnom revíri Výravka a ktorá bude povinná zabezpečiť jej likvidáciu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vznikla potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver, preto správny orgán začína konanie vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri Výravka. Konanie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri nie je návrhovým konaním a správny orgán v predmetnej veci koná z vlastného podnetu. Prípadné doručené žiadosti jednotlivých záujemcov o poverenie nie sú podaniami majúcimi za následok začatie konania o poverení. Podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku správny orgán týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, ktoré môžu uplatniť na konajúcom správnom orgáne v určenej lehote do 3 dní od doručenia tohto oznámenia. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní je viac ako 20 účastníkov konania, v súlade s § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve sa toto oznámenie o začatí konania doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 26 Správneho poriadku). Podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Doručuje sa Účastníkom konania verejnou vyhláškou Potvrdenie doby vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgánu: Dátum vyvesenia: ..................................... pečiatka a podpis Dátum zvesenia: ....................................... pečiatka a podpis Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka (po uplynutí vývesnej lehoty žiadame vrátiť s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia na správny orgán): 1. Obec Rokytov pri Humennom, 067 13 Rokytov pri Humennom 151 2. Obec Jabloň, 067 13 Jabloň 75 3. Obec Papín, 067 33 Papín 148 4. Obec Radvaň nad Laborcom, 067 01 Radvaň nad Laborcom 76 5. Obec Zbudské Dlhé, 067 12 Zbudské Dlhé 90 6. Obec Slovenské Krivé, 067 13 Slovenské Krivé 52 Potvrdenie doby zverejnenia na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka: Dátum vyvesenia:............................... pečiatka a podpis Dátum zvesenia: ................................ pečiatka a podpis
Na vedomie
Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia v Humennom, Lipova 756/14, 066 01 Humenné 1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné 1
Ing. Ján Obšitník
vedúci pozemkového a lesného odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​7​7​8​6​0​3​1​0​
E-mail
p​l​o​.​h​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-HE-PLO2-2023/003058-001
Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Jabloň Obec Papín, Papín 148, 067 33 Papín Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Zbudské Dlhé Obec Slovenské Krivé, Slovenské Krivé 52, 067 13 Slovenské Krivé Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné 1 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava