Kalendár zvozu odpadu

Školstvo

Oznam
Obec Radvaň nad Laborcom, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Radvaň nad
Laborcom oznamuje, že v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
a Rozhodnutia č. 2020/12033:1-A2110 MŠVVaŠ SR obnovuje s účinnosťou od
22.06.2020 školské vyučovanie pre žiakov základnej a materskej školy.
Zároveň sa obnovuje prevádzka školského klubu a prevádzka školského
stravovania.
Milí rodičia, teší nás, že ste prihlásili svoje deti do školy i škôlky v tak
veľkom počte. Chceme Vás informovať, že škola i škôlka je pripravená a všetci
učitelia sa tešia na žiakov i deti. Edukačný proces tak bude prebiehať podľa
podmienok, ktoré nám poskytujú personálne a technické možnosti školy.
Všetci sa na vás tešíme!
Dôležité inštrukcie pre žiakov:
· každý žiak bude mať pri sebe rúško, ktoré bude nosiť mimo svojej triedy
· donesie si so sebou papierové vreckovky (najlepšie tie, ktoré sa vyťahujú
zo škatuliek)
· pri nástupe treba priniesť podpísané vyhlásenie, ktoré je na stránke školy
(vytlačiť, vypísať, priniesť 22.06.2020 do školy)
· sú povinný používať dezinfekčné prostriedky podľa pokynov personálu
školy
· tí žiaci, ktorí do školy nenastúpia, odovzdajú svoje učebnice do
25.06.2020 svojmu triednemu učiteľovi
· tí žiaci, ktorí do školy nenastúpia, nebudú sa ani v areály školy zdržiavať
v Radvani nad Laborcom, 18.6.2020                                          Jana Svičinová, starostka obce

Zákadná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom

História školy 

Písal sa rok 1946 - 47, keď vo Vyšnej Radvani (dnes Radvaň nad Laborcom) Povereníctvo školstva a osvety - Referát ukrajinských škôl v Bratislave pod číslom 5655/46 – R/2 zo dňa 31. augusta 1946 povolilo zriadiť ŠTÁTNU RUSKÚ MEŠTIANSKU ŠKOLU s vyučovacím jazykom ruským s účinnosťou od 1. septembra 1946. K obvodu tejto školy boli zaradené obce:

-         Vyšná Radvaň

-          Nižná Radvaň

-          Brestov

-          Zbudská Belá  

-         Volica  

-         Čabiny

-        Valentovce.  

Riaditeľom školy bol menovaný MICHAL SOPIRA - odborný učiteľ na Štátnej ruskej meštianskej škole v Prešove, ktorý do prvej triedy zapísal 63 žiakov. Na žiadosť rodičov školský referát povolil druhú triedu, do ktorej boli preradení žiaci z medzilaboreckej ruskej meštianky v počte 30 a 4 žiaci z Ruského gymnázia v Humennom.

Postupne na školu prichádzali ďalší učitelia. Medzi prvými okrem už spomínaného riaditeľa to boli Helena Nebesná, Michal Rohaľ, Vasiľ Zachariáš, Oľga Hučková, Anna Bariová, Ján Kočan, Margaréta Lipčáková, Ivan Mihalič, Štefan Kačmár, Štefan Vico, Ján Frický, Helena Bajcurová a mnohí ďalší, v celkovom počte viac ako 100.  

Riaditeľovi školy, Michalovi SOPIROVI, sa podarilo do Radvane nad Laborcom dostať učiteľov, ktorí boli po každej stránke na úrovni. Títo učitelia zakladali ochotnícke divadelné súbory, recitačné krúžky, hudobné, spevácke a tanečné detské kolektívy, ktoré neskôr boli kvalitnou základňou pre prácu so súbormi dospelých a tých v obci bolo viac ako dosť.

Vo veľmi úspešnej činnosti, nielen v samotnej obci a okolí, sa prejavil hudobno-spevácky súbor, vtedy ešte mladej meštianskej školy, ktorý v školskom roku 1948-49 zaznamenal historický neprekonateľný úspech. Mladí recitátori, muzikanti, speváci a tanečníci ako víťazi okresných a krajských kôl sa dostali na ústrednú súťažnú prehliadku do Bratislavy, kde v silnej konkurencii Radvaň nad Laborcom obsadila 3. miesto.

Boli položené dobré základy pre mimoškolskú činnosť aj vo verejnoprospešných prácach, ochrany prírody a zveľaďovania okolia školy. Najlepšie o tom svedčí množstvo zelene, stromov a estetická starostlivosť o vnútorné priestory školy. Toto všetko už je tradíciou pre ďalších nových žiakov, ktorí pod vedením svojich učiteľov robia dobré meno škole plných 70 rokov, čo škola plní k spokojnosti rodičov, žiakov, zriaďovateľovi i vyšším školským orgánom. Radvanská škola je dobrou školou.

Michal SOPIRA, aj po odchode z Radvane nad Laborcom, sa do posledných dní svojho života neprestal zaujímať o túto obec a obvod, o kolegov, žiakov, ktorí mali tiež radosť, keď prišiel do obce. O jeho vrelom vzťahu k radvanskej škole svedčí aj list zo dňa 2. augusta 2000, ktorý napísal pri príležitosti osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Bol by sa osláv zúčastnil, ale práve v tom čase bol na kúpeľnej liečbe po operácii. Predstavitelia obce na bývalého zakladajúceho riaditeľa školy nezabudli. V počte piatich ľudí ho navštívili priamo v kúpeľoch a bolo to stretnutie, na ktoré sa nezabúda.

Michal SOPIRA zomrel ako 91 ročný roku 2006 a pochovaný je v Bratislave.

Za všetko, čo pre nás Michal SOPIRA urobil, a že na Radvaň nad Laborcom nikdy nezabudol, sa základná škola s materskou školou a obecný úrad rozhodli požiadať Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o zapožičanie čestného názvu školy na

Základnú školu s materskou školou Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom. 

Súčasnosť 

Aktuálny riaditeľ ŽŠ s MŠ Michala Soporu je pani Ing. Anna Huňarová.

Zástupkyňa riaditeľky je pani PeadDr. Mária Jasiková. 

Škola v školskom roku 2018/19 disponovala s 15 pedagogickými a odbornými zamestnancami, ktorý mali na starosti 13 tried žiakov,z ktorých sú 4 triedy žiakov so špeciálnym prístupom. 

Kontakt 

  • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278 067 01 Radvaň nad Laborcom
  • +421 57 73 94 124 - office základná škola 
    +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy 
    +421 57 74 81 100 - office materská škola 
    +421 903 545 943 - mobil materská škola 
    +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne

Úradné hodiny

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Úradné hodiny Matričného úradu

Pondelok: 07:30 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár