Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Organizácia školy do konca šk. roku 2019/2020
 
Obec Radvaň nad Laborcom, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Radvaň nad
Laborcom oznamuje, že v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
a Rozhodnutia č. 2020/12033:1-A2110 MŠVVaŠ SR obnovuje s účinnosťou od
22.06.2020 školské vyučovanie pre žiakov základnej a materskej školy.
Zároveň sa obnovuje prevádzka školského klubu a prevádzka školského
stravovania.
Milí rodičia, teší nás, že ste prihlásili svoje deti do školy i škôlky v tak
veľkom počte. Chceme Vás informovať, že škola i škôlka je pripravená a všetci
učitelia sa tešia na žiakov i deti. Edukačný proces tak bude prebiehať podľa
podmienok, ktoré nám poskytujú personálne a technické možnosti školy.
Všetci sa na vás tešíme!
Dôležité inštrukcie pre žiakov:
· každý žiak bude mať pri sebe rúško, ktoré bude nosiť mimo svojej triedy
· donesie si so sebou papierové vreckovky (najlepšie tie, ktoré sa vyťahujú
zo škatuliek)
· pri nástupe treba priniesť podpísané vyhlásenie, ktoré je na stránke školy
(vytlačiť, vypísať, priniesť 22.06.2020 do školy)
· sú povinný používať dezinfekčné prostriedky podľa pokynov personálu
školy
· tí žiaci, ktorí do školy nenastúpia, odovzdajú svoje učebnice do
25.06.2020 svojmu triednemu učiteľovi
· tí žiaci, ktorí do školy nenastúpia, nebudú sa ani v areály školy zdržiavať
v Radvani nad Laborcom, 18.6.2020                                         Jana Svičinová, starostka obce

                                                                                  

Plán Dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

 18.06.2020

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja
Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej
len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie
požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej
len VOD) v Prešovskom kraji.
Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v
rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a
závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci
kraja.
Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom
odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl
2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

  Úradné hodiny

  Úradné hodiny OcÚ

  Pondelok: 07:30 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 16:00
  Streda: 07:30 - 16:00
  Štvrtok: 07:30 - 16:00
  Piatok: 07:30 - 13:30

  Úradné hodiny Matričného úradu

  Pondelok: 07:30 - 16:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 16:00
  Štvrtok: 07:30 - 16:00
  Piatok: 07:30 - 13:30

  Fotogaléria

  Kalendár